Aktuality,  Základní dokumenty

Jednací řád kontrolní komise SCHPN

  1. Kontrolní komise (KK) je tříčlenná a její členové jsou voleni na návrh výboru Svazu Členskou schůzí na dobu 4 let.
  2. Členové KK si zvolí svého předsedu, který bude činnost komise řídit a odpovídá za vypracování zápisů z jednání.
  3. KK podléhá pouze rozhodnutí Členské schůze Svazu chovatelů a přátel norika, z.s.
  4. KK se schází minimálně jednou ročně a ze svého jednání pořizuje zápis který obdrží členové KK a předseda Svazu. Jednání je usnášeníschopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů komise. Závěry KK jsou platné po schválení prostou většinou jejích členů.
  5. Předseda a (nebo) členové komise mají právo se účastnit jednání výboru Svazu a mít připomínky k projednávaným záležitostem.
  6. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy. V rozsahu své působnosti mohou členové KK nahlížet do dokladů Svazu a požadovat od výboru Svazu vysvětlení k jednotlivým záležitostem. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně statutární orgán Svazu.
  1. Jednací řád Kontrolní komise Svazu chovatelů a přátel norika,z.s. byl schválen členskou schůzí dne: 14. 1. 2023 v Humpolci

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *