Členské schůze

Zápis z členské schůze SCHPN, 27.08.2022, České Budějovice

Program:

  1. Zahájení -M
  2. Informace o stavu členské základny -M
  3. Zpráva o činnosti svazu – M
  4. Informace o stavu finančních prostředků svazu – L
  5. Přijímání nových členů -M
  6. Termíny akcí v roce 2023 (výstavy a ZV) – M
  7. Diskuse – M
  8. Usnesení  a závěr – M

Ad 1. Zahájení – počet přítomných členů na ČS je 22.

Ad 2. Informace o stavu členské základny

K datu minulé členské schůze svazu měl svaz 41 členů. Od tohoto počtu se odvíjí i počet delegátů na valnou hromadu ASCHK ČR. Na rozdíl od některých jiných svazů v ASCHK nemáme různé druhy členství a každý člen SCHPN je zároveň členem ASCHK, protože za všechny své členy odvádíme do ASCHK finanční příspěvek. Prakticky to znamená, že pokud je někdo zároveň členem např. Jihočeského svazu chovatelů koní, platí příspěvek do ASCHK možná v obou těchto organizacích. Zároveň ale za obě tyto organizace má právo ovlivňovat činnost ASCHK.

Do dnešního dne se počet členů svazu snížil o dva. Pan Josef Rajšl zemřel a  Lucie Homolová ukončila členství. Dostal jsem dalších pět přihlášek do svazu o nichž budeme jednat v bodě 5 dnešní schůze.

Ad 3.

Činnost výboru svazu a ostatní aktivity jsou pravidelně zveřejňovány na stránkách svazu, takže členové jsou o nich informováni. Od února letošního roku proběhlo několik akcí, které stojí za připomenutí:

28.02.2022      Prezidium ASCHK schválilo složení Rady plemenné knihy českého norika.

03.03.2022      Školení „Šetrné těžební zásahy s využitím chladnokrevných koní“- Kostelec

Byla odeslána žádost o dar na Lesy české republiky na podporu narozených N hříbat

Podařilo se vytisknout ročenku svazu za rok 2022, která obsahuje základní materiály svazu a výsledky kontroly dědičnosti. Ročenka byla odeslána držitelům N hřebců společně s evidenční knihou hřebce

09.04.2022      Školení „Šlechtění českého norika“, ZH Písek

23.04.2022      Školení „Práce v lese s chladnokrevnými koňmi“, Dubina

26.04.2022      Valná hromada ASCHK ČR – Tři věžičky u Jihlavy

07.05.2022      Výstava + Zápis + Zkoušky výkonnosti klisen, Krevlický Dvůr

19.05.2022      Exkurse do chovu muráňského norika na Dobšiné (SK)

28.05.2022      Den otevřených bran v Kostelci nad Černými lesy

09.07.2022      Zápis + Zkoušky výkonnosti klisen, Dolní Jelení

16. 7. 2022      Výstava N koní a soutěž ovladatelnosti v kládě – Dubina

23.07.2022      Výstava chladnokrevných koní, Dolní Jelení

29.07.2022      Přehlídka 3letých klisen s hříbaty, zápis, zkoušky výkonnosti, Písek         

13.08.2022      Soutěže chladnokrevných koní, Vestec u Soběslavi

Proběhla kontrola České plemenářské inspekce na využití finanční dotace na ZŽ za rok 2021. Inspekce konstatovala, že veškeré podklady byly v pořádku. V této souvislosti děkuji Ing. Uhrovi za podání letošní žádosti na SZIF o podporu letošní výstavy N koní na ZŽ.

Činnost svazu považuji za dostatečně bohatou. Děkuji všem členům, kteří se na těchto akcích podíleli. Stejně důležité je, aby se o činnosti svazu vědělo. Tady zaslouží poděkování především Alžběta Matušková díky níž existují stránky svazu. Důležitá je i fotodokumentace a články zveřejněné v časopisu Koně.

Pozitivní působení koní je ale možné i v jiných oblastech. Pastva koní v Bílinském údolí na Třebíčsku organizovaná Luďkem Musilem na post- industriálním stanovišti stepního charakteru prokázala, že koně jsou schopni udržovat daleko lépe travní porost a eliminovat nežádoucí rostliny než pastva ovcí a koz. Věříme, že se  podaří ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Oslava tuto zkušenost využít k propagaci pastvy koní. Potvrdil se tak předpoklad že kulturní plemena, zvláště chladnokrevných koní, jsou schopná zajistit udržování travních porostů a zajištění biodiverzity stejně dobře nebo ještě lépe než v posledních letech propagovaná pastva Exmorských pony a zubrů uplatňovaná ve vojenském prostoru v Milovicích.

Ad 4. Informace o stavu finančních prostředků

Členové byli informováni o současném stavu financí a výši příjmů a výdajů od poslední členské schůze. V současnosti jsou na účtu svazu i prostředky, které budou využity na podporu vystavovatelů N koní na celostátní výstavě Země Živitelka a také prostředky poskytnuté Svazu ze strany Lesů české republiky (250 000 Kč) na podporu N hříbat z čistokrevné plemenitby zapsaných do Ústřední evidence koní do 15. 11. 2022.

Ad 5. Přijímání nových členů

Přihlášku do svazu podali:

            Václav Hofman

            Josef Pernička

            Pavlína Štyndlová

            Hřebčín Jeníkov v.o.s.

            Vendula Jarošová

Ad 6. Termíny akcí v roce 2023

Předběžné termíny jsou následující (bude upřesněno na ČS na počátku roku 2023):

22 až 26. 4. 2023 Výstava hospodářských zvířat Brno

24 až 29. 8. 2023 Země Živitelka

Zkoušky výkonnosti Krevlický Dvůr 6. 5. 2023

Zkoušky výkonnosti Dolní Jelení 8. 7. 2023

Zkoušky výkonnosti Písek 28. 7. 2023 (podle podmínek ustájení, případně v Plané u ČB)

Zkoušky výkonnosti Karlovy Vary 4. 8. 2023

Ad 7. Diskuse

1. Termín zkoušek výkonnosti a výběru N hřebců. ZV chladnokrevných hřebců proběhnou 20. 9. (Písek) 21. 9. (Krevlický Dvůr), a 22. 9. (Tlumačov). Protože v Písku ani v Tlumačově není žádný N hřebec ke ZV, doporučuje RPK udělat zkoušky se všemi N hřebci na Krevlickém Dvoře. Tyto zkoušky budou zároveň jako předvýběr pro N hřebce a následně (pro předvybrané hřebce) může proběhnut v pátek 23. 9. 2022 za účasti celé RPK N výběr N hřebců do plemenitby na základě opakovaného předvedení a posouzení na ruce a v jednospřeží podle požadavků RPK. Toto řešení omezí náklady na dopravu hřebců i náklady na 60 denní test.

Posouzení předvybraných hřebců bude zahrnovat:

1. Parkur v jednospřeží

2. Tah ve voze do kopce se zastavením a opakovaným rozjetím

3. Prověření ochoty k tahu v saních

4. Prověření ovladatelnosti koně v kládě

5. Předvedení na ruce a posouzení ovladatelnosti a charakteru

Vložné za předvybraného hřebce ke zkoušce výkonnosti činí 5 000 Kč (pět tisíc korun českých) a je splatné na účet Svazu chovatelů a přátel norika dne 22. 9. 2022. Z této částky obdrží 3000 Kč organizátor zkoušek a 2 000 Svaz na  pokrytí nákladů souvisejících s výběrem hřebců.

2. Výbor doporučuje, aby členské příspěvky pro rok 2023 zůstaly na úrovni 1000,- Kč

3. J. Smolík připomínkoval výskyt chyb v plemenné knize a průkazech koní, zvláště v oblasti genetického podílu norika. Ing. Rajšlová bude při zpracování kontroly dědičnosti evidovat případné nepřesnosti a RPK N je vyřeší s ÚEK.

Ad 8. Usnesení z členské schůze SCHPN dne 27. 8. 2022 v Českých Budějovicích.

Členská schůze:

1. Bere na vědomí      a) zprávu a stavu členské základny

                                    b) zprávu o činnosti                           

                                    c) informaci o stavu finančních prostředků

2. Schvaluje:               a) přijetí  následujících nových členů: Václav Hofman, Josef Pernička,                                                     Pavlína Štyndlová, Hřebčín Jeníkov v.o.s., Vendula Jarošová

                                    b) členské příspěvky na rok 2023 ve výši 1000,-Kč

                                    c) systém výběru hřebců do plemenitby dne 23. 9. 2022 na Krevlickém                                                    Dvoře, který bude zahrnovat:

1. Parkur v jednospřeží

2. Tah ve voze do kopce se zastavením a opakovaným rozjetím

3. Prověření ochoty k tahu v saních

4. Prověření ovladatelnosti koně v kládě

5. Předvedení na ruce a posouzení ovladatelnosti a charakteru

Vložné za každého předvybraného hřebce činí 5 000,-Kč na účet SCHPN a je splatné 22. 9. 2022

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *