Dokumenty RPK,  Rada plemenné knihy

Zápis z jednání Rady PK norika

Přítomni: T. Janda, J. Zasadil, Ing.R. Novotný, M. Novotný, doc.M. Maršálek,

Host: Ing. Políček

1. Rekapitulace činnosti RPK v posledních dvou letech.

            V roce 2020 se sešla RPK N 9.2. v Klatovech, 9. 8. ve Spáleném Poříčí a 24. 9. v Tlumačově. Z každého jednání byl zpracován  podrobný zápis a rozeslán členům RPK. Zkoušky klisen i hřebců proběhly v roce 2020 bez komplikací. V komisi na hřebce byl za RPK N Jiří Zasadil a Martin Novotný. Na kontrolním dnu testu hřebců v Tlumačově byl formulován Statut Rady plemenné knihy chladnokrevných koní a rozeslán všem členům RPK ČMB, SN a N a předán tajemníkovi ASCHK

            Na základě rozhodnutí RPK v Tlumačově jednali J. Zasadil a doc. Maršálek s ředitelem a zootechnikem ZH Písek o perspektivě využití N hřebců v majetku ZH Písek 8. 1. 2021. ZH projevil ochotu nadále držet 12 N hřebců pro potřebu zemského chovu N.

            V jarním období proběhla kontrola jednotlivých N hřebců na stanicích, hřebci byli změřeni, posouzeni a držiteli hřebců byl předán originál zápisu o kontrole hřebce. Bylo posouzeno 23 hřebců (19 doc. Maršálek a Zasadil, 4 Ing. R. Novotný a M. Novotný) Výsledky byly zveřejněny v časopisu Koně a na stránkách SCHPN.

            Dne 14. 3. 2021 byl zpracován Rozbor plnění šlechtitelského programu, zaslán členům RPK k připomínkám a následně odeslán na ASCHK.

            V roce 2021 proběhly zkoušky klisen opět bez komplikací, na zkouškách hřebců byl na žádost Martina Novotného nahrazen v komisi M. Maršálkem.

            Po zkušenostech z předchozích let a na základě výsledků připouštění hřebců v majetku ZH Písek byl jménem RPK zaslán řediteli ZH Písek 1. 9. 2021 požadavek na rozmístění státních hřebců v roce 2022. Tento požadavek byl osobně zdůvodněn a vysvětlen v ZH Písek M. Maršálkem a J. Zasadilem dne 30. 9. 2021 a ředitelem ZH schválen.

2. Výsledky připouštění N hřebců v roce 2021

            Ke dni 15. 11. 2021 byl zpracován a zveřejněn přehled připouštění jednotlivých N hřebců. Ze 34 evidovaných N plemeníků odevzdali k 15. 11. připouštěcí rejstříky pouze držitelé 15 hřebců a těmito hřebci bylo zapuštěno v roce 2021 celkem 105 klisen. K datu jednání RPK bylo zaznamenáno zapuštění dalších 18 zbývajícími hřebci. Celkem je tedy evidováno zapuštění 123 norických klisen v letošním roce.

3. Informace o současném stavu zpracování Šlechtitelského programu pro plemeno český norik

            Šlechtitelský program norika byl zpracováván Radou plemenné knihy na společném jednání už v roce 2018.  Postupně byly doplňovány připomínky, a upravovány formulace, naposledy připomínky R. Novotného v roce 2020. Diskuse byla zvláště o požadavku, aby matka hřebce měla absolvované zkoušky výkonnosti, kterou R. Novotný rozporoval. Na kontrolním dnu v Tlumačově v roce 2020 rozhodla RPK 4 hlasy, že tato povinnost ve ŠP zůstane. Návrh ŠP byl poskytnut k připomínkám členům SCHPN.

            Od počátku roku 2021 proběhlo několik jednání s představiteli ÚEK, České plemenářské inspekce, ASCHK a MZe, na základě jejich připomínek byl postupně ŠP upravován z hlediska formulace. Podrobné připomínkování proběhlo v září a říjnu roku 2021 s Ing. Lukáškem. Po vypořádání všech připomínek byl ŠP odeslán včetně doplňujících materiálů (Statut RPK, Volební a jednací řád, Pravidla členství ve SCHPN) na ASCHK a dne 2. 11. 2021 odeslán datovou schránkou na MZe.

            Důležitou informací je, že se nejedná o nový ŠP, ale pouze o jeho úpravu a v souladu s požadavky danými nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o změnu názvu plemene na český norik. O této skutečnosti byli chovatelé informováni v časopisu Koně i na stránkách SCHPN.

4. Podpora chovu norika ze strany LČR

            SCHPN získal v roce 2021 podporu pro zajištění reprodukce N koní formou daru od LČR ve výši 100 000,-Kč Tato podpora byla rozdělena mezi chovatele u kterých se narodilo N hříbě z čistokrevné plemenitby. Bylo podpořeno narození 43 hříbat a částka 2 325,58 byla z prostředků SCHPN navýšena na 2 500,- Kč. Podpora se týkala N hříbat zapsaných v ÚEK do 15. 11. 2021.

5. Zpracování kontroly dědičnosti norických koní a zveřejnění výsledků

            Dne 10. 1. 2022 bylo slíbeno ÚEK do konce týdne zaslat podklady pro kontrolu dědičnosti norických hřebců. Předpokládáme, že data zpracujeme do 15. 2. a poskytneme chovatelům na stránkách SCHPN ve srozumitelné formě.

6. Zkoušky výkonnosti klisen a hřebců v roce 2022

            Zatím jsou zkoušky klisen plánovány v Dolním Jelení (J. Hradec -termín bude upřesněn), Písku (L. Hrušková – 29.7.), Dubině (P. Rittich – 16.7.) a Krevlický Dvůr (L. Musil – 7.5.). T. Janda upozornil, že zkoušky na Dubině neproběhnou z důvodu nedostatku klisen a zbývající klisny mají absolvovat zkoušky v Písku.

Ing. Políček doplnil: Rychnovek – 17. 8. a Rosice 2. 7.

            Zkoušky výkonnosti hřebců by měly proběhnout v následujících termínech:

Dolní Oldřiš    19. 9.

Písek                20. 9.

Krevlický Dvůr           21. 9.

Tlumačov                    22. 9.

7. Různé

  1. Zpracování Rozboru šlechtitelského programu N – rozbor je nutné zpracovat podle osnovy dané ŠP a schválené MZe a odevzdat do konce března. RPK se pokusí zpracovat tento materiál ve formě stručné ročenky.
  2. Podle nového šlechtitelského programu českého norika je jeho součástí i stručný lineární popis hříbat. Ing. Políček upozorní na tuto skutečnost po schválení ŠP pracovníky zajišťující evidenci hříbat. RPK se pokusí zajistit změření základních rozměrů hříbat alespoň ve větších chovech nebo na výstavách.
  3. Ing. Novotný požadoval lepší spolupráci RPK tak, aby veškerá jednání s jinými orgány byla schválena Radou předem. Jako příklad uváděl požadavek na rozmístění N hřebců v majetku ZH Písek, který vznikl na základě analýzy počtu zapuštěných klisen těmito hřebci v minulých letech a po rozhodnutí pouze 3 členů RPK N (Maršálek, Zasadil, Janda).
  4. Ing. Novotný připomínkoval vznik Svazu chovatelů a přátel norika s tím, že měl být založen na celostátní úrovni po oslovení všech chovatelů norických koní a nikoliv „několika kamarádů“.

Zapsal M. Maršálek

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *