Dokumenty Svazu,  Základní dokumenty

Stanovy

Svaz chovatelů a přátel norika, z.s.

Tř. 28. října 2, 370 01 České Budějovice

IČO: 08959391

V Plané 15. 2. 2020

Stanovy spolku

Členská schůze na svém zasedání přijala v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, toto znění stanov spolku:

I. Základní ustanovení

 1. Svaz chovatelů a přátel norika, z.s. (SCHPN) je dobrovolným sdružením majitelů, chovatelů a příznivců chladnokrevných koní plemene norik, kteří svou činnost provozují na území České republiky.
 1. Sídlem svazu je Tř. 28. října 2, 370 01 České Budějovice.
 1. Základním posláním SCHPN je zejména zachování a další šlechtění norických koní jako pracovního plemene chladnokrevných koní využitelných především při práci v lesních porostech a při ochraně přírody, ale dobře použitelných i v oblasti agroturistiky, zemědělství i volnočasových aktivitách obyvatelstva.
 1. Ke splnění svého základního poslání si SCHPN stanovuje tyto cíle a úkoly:

a.   Všestranně podporovat chov norických koní a věnovat potřebnou pozornost jejich dalšímu zkvalitňování především s využitím chovatelských opatření v návaznosti na aktuální metody šlechtitelské práce využívané v chovu hospodářských zvířat.

b.   Organizovat a zajišťovat vzdělávání svých členů v oblasti chovu a šlechtění koní.

c.   Podporovat svými aktivitami vztah mladých lidí k přírodě, ekologickému myšlení a vychovávat je k aktivnímu přístupu k ochraně přírody. Svojí činností vytvářet podmínky pro rozvoj úsporných technologií s důrazem na snížení materiálové a energetické náročnosti včetně osvěty, doškolování a tréninku.

d.   Chovatelskou a šlechtitelskou prací vytvářet podmínky pro pracovní využití chovaných koní při práci v lesních porostech a při ochraně lesa a přírody jak z hlediska minimalizace poškození porostu při soustřeďování dřeva, tak z hlediska minimalizace poškození půdního krytu z pohledu zabránění odtoku vody z lesních porostů.

e.   Vést své členy i ostatní chovatele norických koní k vysoké odbornosti v práci s koňmi, k vytváření optimálních podmínek chovu, k uplatňování vysokých standardů v oblasti výživy, ošetřování, ustájení, výcviku a využití koní v návaznosti na požadavky ochrany zvířat, jejich pohody (welfare) a zajištění dobrého zdravotního stavu a dlouhověkosti.

f.   Propagovat chov norických koní při veřejných vystoupeních, přehlídkách a výstavách koní i při všeobecně prospěšných kulturních a společenských akcích, kterých se členové svazu zúčastní. Touto cestou napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví.

II. Orgány SCHPN

 1. Nejvyšším orgánem SCHPN je Členská schůze tvořená všemi členy SCHPN. Členská schůze se koná nejméně 1x do roka. Pokud o její svolání požádá třetina členů, výbor nebo předseda, koná se nejpozději do jednoho měsíce od takového podnětu. Členská schůze je usnášeníschopná při nadpoloviční účasti členů nebo po uplynutí 30 minut.

Členská schůze zejména:

a.   Rozhoduje o vzniku a zániku SCHPN, v případě zániku o majetkovém vyrovnání.

b.   Rozhoduje o názvu SCHPN, sídle a symbolice.

c.   Rozhoduje o přijetí a změnách stanov SCHPN.

d.   Volí výbor SCHPN.

e.   Projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a rozpočet SCHPN.

f.   Stanoví hlavní směry činnosti SCHPN pro další období.

g.   Schvaluje a vydává jednací řád SCHPN a další interní předpisy, ve kterých upravuje vnitřní vztahy spolku.

 1. Výkonným orgánem SCHPN je výbor. Výbor je tříčlenný, sestávající z předsedy, místopředsedy a hospodáře.

III. Členství SCHPN

 1. Registraci členů a otázku členských příspěvků upravuje Členská schůze svým interním předpisem.

IV. Majetek SCHPN

 1. Spolek existuje jako nezisková odborná společenská organizace.
 1. Zdrojem majetku SCHPN jsou zejména:

a.   Členské příspěvky SCHPN a příspěvky jednotlivců, kteří podle možnosti poskytují finanční příspěvky nebo darují k činnosti SCHPN majetek.

b.   Státní příspěvky a dotace od ASCHK a jiných organizací.

c.   Příspěvky sponzorů.

 1. SCHPN prostřednictvím výboru organizuje hospodářské a sponzorské styky s ostatními fyzickými a právnickými osobami a chovateli norických koní v zahraničí.
 1. Pokladní a účetní operace se řídí obecně závaznými právními předpisy.

V. Zastupování a podepisování za spolek

 1. Statutárním orgánem SCHPN je předseda spolku.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *