Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 02.08.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 2. 8. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Šlechtitelský program N
 3. Příprava ZŽ
 4. Rozmístění hřebců na rok 2022
 5. Příprava členské schůze
 6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

 1. Úkoly splněny, M zašle návrh složení Rady plemenné knihy N tajemníkovi ASCHK.

Ad 2. Šlechtitelský program N

Prezident a tajemník ASCHK jednali na MZe o novém šlechtitelském programu N. MZe má v souvislosti se změnou názvu na český norik několik připomínek, které bude třeba dořešit. Nejedná se totiž o změnu ŠP, ale o podání nové žádosti pro šlechtění plemene, které „tu dosud nebylo“.

Část připomínek už byla vyřešena:

1. Zpřesnění vzniku plemene a jeho odlišnosti od rakouského norika,

2. Zdůraznění že se jedná o mateřskou PK i ve šlechtitelském programu (bylo jen v Řádu PK),

3. Lépe definovat vztah chovatele a člena svazu (upřesněno, že chovatel a člen jakéhokoliv svazu spolu nesouvisí = chovatel norických koní nemusí být členem SCHPN a svaz pověřený šlechtěním pracuje pro všechny chovatele koní daného plemene.

4. Vytvořit jednací řád umožňující řešení stížností chovatelů- Volební a jednací řád existuje a byl doplněn o upřesňující body (viz bod 6). Jeho schválení předpokládáme na příští členské schůzi.

Další připomínky budeme postupně řešit:

1. Vyčlenit populaci norika a českého norika na základě souhlasu majitelů koní. Zároveň vytvořit pro majitele norika alternativu šlechtění (zřejmě pod rakouskou PK).

2. Konzultovat vznik plemene s rakouskou PK a dohodnut případnou další spolupráci.

3. Aktualizovat členění plemenné knihy hřebců = nastavit kritéria dělení hřebců tak, aby do plemenitby mohli jít jen nejlepší hřebci a nikoliv všichni narození. Z hlediska legislativy lze omezit na základě zdravotního stavu nebo jen finančně, což by ale narazilo na nespokojenost majitelů.

Ad 3. Příprava ZŽ

Byly dohodnuty další podrobnosti k průběhu výstavy. Významným problémem bude financování, protože podpora výstavnictví ze SZIFu bude se zpožděním a na základě proplacených nákladů. Svaz ale nemá k dispozici finanční prostředky. Členové výboru se dohodli na zaslání zálohy potřebných finančních prostředků ze svých soukromých účtů na účet svazu, aby svaz disponoval prostředky na organizaci výstavy.

V sobotu 28. 8. 2021 předpokládáme odbornější zaměření programu včetně ukázky základního výcviku pro práci v zápřeži a předvádění a hodnocení koní všech kategorií.

M pošle vystavovatelům další podrobnější instrukce.

Ad 4. Rozmístění hřebců na rok 2022

M požádá majitele a držitele hřebců o:

odevzdání připouštěcích rejstříků do 15. 8. 2021, oznámení počtu zapuštěných klisen jednotlivými hřebci, návrh na rozmístění hřebců pro následující rok. Na základě toho bude zpracován písemný požadavek na rozmístění státních hřebců.

Ad 5. Příprava členské schůze

 1. Členská schůze Svazu chovatelů a přátel norika,z.s. proběhne na výstavišti Země Živitelkasobotu 28. 8. 2021 v prostoru amfiteátru, kde bude probíhat i předvádění norických koní (asi 100 m od hlavní brány po pravé straně) Délka jednání 0,5 až 1 hodina = stručné a konstruktivní jednání.
 2. Schůze svazu je přístupná pro všechny chovatele norických koní.
 3. Začátek – jako součást odpoledního programu předvádění koní v 15:00 hod. Do 16:00 hodin stručná informace o novém šlechtitelském programu (M) včetně praktické ukázky hodnocení. Od 16:00 členská schůze podle programu schůze (informace o finanční situaci svazu (L), přijímání nových členů (M), projednání změny Volebního a jednacího řádu (M)).
 4. Po skončení oficiálního programu schůze bude pokračovat část společenská s podporou moravského pěveckého souboru s repertoárem lidových písní a s drobným občerstvením.

Ad 6. Různé

1. Výbor se rozhodl zveřejnit na stránkách Svazu aktuální seznam členů Svazu s uvedením jména a příjmení členů. Zároveň bude na stránkách Svazu zveřejněno i číslo účtu Svazu, které je 2401784175/2010.

2. Doplnění jednacího řádu svazu – Volební a jednací řád schválený na ustavující schůzi svazu (viz základní materiály svazu na www stránkách) byl rozšířen o následující body:

 1. Majitelé koní zapsaných v plemenné knize českého norika se mohou aktivně účastnit jednání členské schůze Svazu, které se týká šlechtitelské práce tohoto plemene koní bez ohledu na skutečnost, zda jsou členy Svazu chovatelů a přátel norika z.s. Mohou se vyjadřovat k problematice šlechtění a podávat podněty ke zlepšení šlechtitelské práce.
 2. Případné připomínky a stížnosti majitelů koní zapsaných v plemenné knize českého norika proti záležitostem souvisejícím se šlechtitelským programem plemene řeší výbor Svazu nejpozději do 15 dnů od obdržení připomínky nebo stížnosti. Stížnost musí být zaslána písemně nebo mailem předsedovi Svazu a o jejím vyřízení bude pořízen písemný zápis, který bude součástí zápisu z jednání výboru Svazu.
 3. Pokud osoba, která podala stížnost nebo připomínku nesouhlasí s výsledkem projednání, může podat odvolání ke Kontrolní komisi Uznaného chovatelského sdružení (ASCHK ČR).
 4. Protest proti rozhodnutí posuzovatele při hodnocení koní, zkouškách výkonnosti a výstavách není přípustný.
 5. Protest z formálních důvodů (porušení pravidel výstavy nebo propozic zkoušky) je přípustný pouze písemnou formou se složením kauce 2 000,-Kč do 30 minut po ukončení příslušné kategorie výstavy nebo zkoušky. Z formulace musí být jasné, kdo protest podává, čeho se týká a k jakému porušení pravidel došlo. Protest projedná tříčlenná komise složená z posuzovatele, organizátora akce a delegovaného zástupce Svazu do 2 hodin po skončení akce. O projednání a jeho výsledku bude vyhotoven písemný zápis, který bude zaslán na adresu stěžovatele, pokud o to požádá a uvede adresu.
 6. Bude-li protest oprávněný, bude jistina vrácena stěžovateli a s proviněným bude zahájeno disciplinární řízení.
 7. V případě zamítnutí protestu propadá jistina ve prospěch pořadatele akce.

Tento návrh bude projednán na příští členské schůzi Svazu.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *