Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 03.04.2023, Planá

SCHPN – zápis z 4. jednání výboru dne 03.04.2023 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Registrace hříbat a zápisy klisen
  2. Podpora činnosti Svazu
  3. Různé

Ad 1. Registrace hříbat a zápisy klisen

            Byla podepsána smlouva mezi Svazem a jednotlivými osobami, které budou označovat hříbata. Zápisy klisen mohou navíc dělat jednotliví členové RPK N. Veškeré finanční prostředky za registraci hříbat (jak odměna za práci, tak náklady na cestovné) budou propláceny prostřednictvím Svazu. K tomuto účelu uzavře Svaz s jednotlivými osobami dohoda o provedení práce upravující podmínky proplácení cestovních nákladů i odměny za práci.

            Náklady na cestovné bude platit chovatel registrátorovi na místě proti potvrzení s adresou Svazu, odměna za práci bude zaslána na účet Svazu z účtu ASCHK po dokončení registrace v evidenci koní. Jednotliví registrátoři dostanou na svůj účet odměnu sníženou o daň z příjmu fyzických osob odvedenou státu podle zvláštní sazby daně. Proplácení odměny i nákladů na cestovné bude v měsíčních intervalech.

            Registrace koní pro jiná plemena než český norik proběhne za stejných podmínek. Podle smlouvy uzavřené s ASCHK mohou pracovníci Svazu zajišťovat registraci pro následující plemenné knihy: N, ČMB, SN, SHP, MH, WP, osel, arab.

Pro informaci chovatelům přikládáme postup jednotlivých úkonů registrace, který je též uveden samostatně na stránkách Svazu:

Postup registrace hříbat a zápisu koní do plemenné knihy

(pokyny pro chovatele)

  1. Oznámení chovatele o narození hříběte (do 21 dnů od narození) zasílá chovatel ASCHK buď prostřednictvím webových stránek www.aschk.cz, nebo zasláním skenu (fotokopie) 3. připouštěcího lístku (modrého) na e-mail oznaceni@aschk.cz.

Protože tento odkaz ještě není funkční, lze poslat na marsalekck@seznam.cz s informací o jménu, datu narození a původu hříběte a jménu chovatele.

  1. Objednání služby (označení hříběte) přes kontaktní formulář je ideální u hříbat kolem 5 měsíců věku před odstavem (tj. pod matkou). Je možné použít stejnou adresu s nabídkou vhodného termínu registrace (předpokládáme, že už bude funkční i odkaz na ASCHK).
  1. Dohodnutí termínu registrace (zápisu) s chovatelem nebo majitelem (do 28 dnů od požadavku chovatele na registraci).

Zaregistrovat a označit hříbě případně zapsat koně.

  1. Cestovné uhradí majitel koně (hříběte) na místě proti potvrzení. Na potvrzení uvést majitele koně a částku kterou zaplatil.
  1. Při zápisu klisen zapsat výsledné hodnocení (počet bodů a oddíl PK) do POP – zadní strana – hodnocení a podepsat se. Pak není nutné posílat průkaz na ASCHK k doplnění. Pokud si hodnotitel není jist je možné zaslat POP spolu s PL a zápis pak potvrdí kancelář ASCHK. Majitel dostane kopii popisového listu, nebo mu bude zaslána po přepsání do počítače elektronicky na jím uvedenou mailovou adresu.
  1. ASCHK zaeviduje zaregistrované hříbě, nebo zapsanou klisnu a pošle majiteli fakturu (případně se slevou, pokud je v době registrace členem ASCHK).
  1. Pokud bude registrace hříbat nebo zápis klisen probíhat komisionálně (bude organizován příslušným odborným svazem, např. při výstavě koní nebo při zkouškách výkonnosti,) platí cestovné i náklady na práci komise („služné“) ASCHK. Tyto svody budou uvedeny v plánu činnosti spolku na příslušný rok.

Ad 2. Podpora činnosti Svazu

            SZIF potvrdil, že všechny doklady zaslané na podporu akcí pořádaných Svazem v loňském roce jsou v pořádku a že podpora bude vyplacena v plné výši. Kompletaci a doplnění dokladů podle požadavku SZIF zajistil Ing. Uher, kterému výbor tímto děkuje.

            V letošním roce Svaz žádal o podporu výstavy na ZŽ v Českých Budějovicích a školení v Dolním Jelení. Příspěvek na školení však není možné uplatnit, protože o takové akce může požádat jen organizace, která má statut Uznaného chovatelského sdružení. O podporu vzdělávacích akcí by proto musela požádat ASCHK.

            Ing. Groda, se kterým byla dohodnuta podpora ve formě daru od LČR už na ředitelství LČR nepracuje. Žádost Svazu o podporu je ale v souladu s pravidly LČR podána. Zatím nemáme informace o jejím schválení.

Ad 3. Různé

            Datovou schránkou bylo odesláno daňové přiznání za rok 2022 a následně bylo Svazem zažádáno a ze strany FÚ potvrzeno rozhodnutí o registraci plátce daně z příjmu fyzických osob, které je nutné pro proplácení práce registrátorů ve formě čisté odměny.

            Na základě jednání Ing. Gregora s Ing. Sobotkovou z Mendelovy univerzity v Brně bylo dohodnuto, že křest knihy „Chov výcvik a využití chladnokrevných koní“ proběhne na výstavě v Brně v sobotu 22. 4. 2023. Kniha je v tisku a měla by být na výstavě v prodeji.

Zkoušky výkonnosti klisen

Předběžně schválená místa a termíny konání ZV klisen byla doplněna o komise a jejich případné náhradníky. S pořadateli ZV uzavře ASCHK ČR smlouvu o pořádání s vymezenými pravomocemi obou smluvních stran. Služné i cestovné komisím hradí od letošního roku ASCHK.

6.5.      Krevlický Dvůr – J. Blizňák, M. Maršálek, J. Šupita, náhr. J. Zasadil, J. Nováková

8.6.      Klokočov – M. Novotný, J. Pernička, J. Zasadil, náhr. D. Janoš, M. Maršálek, J. Šupita

8.7.      Rosice – D. Janoš, J. Holčapek, J. Nováková, náhr. J. Šupita

15.7.    Dolní Jelení – I. Petrtýl, J. Šupita, J. Zasadil, náhr. M. Maršálek, J. Blizňák

28.7.    Písek – V. Sitter, T. Janda, J. Rajšlová, náhr. P. Rittich, M. Maršálek

4.8.      Karlovy Vary – J. Zasadil, J. Rajšlová, T. Janda, náhr. M. Maršálek

12.8.    Dvorka – J. Šupita, M. Novotný, J. Holčapek, náhr. V. Sitter

26.8.    Veselí n. Moravou – J. Šupita, J. Zasadil, J. Blizňák, náhr. J. Pernička, J. Nováková

6.9.      Čakovičky – T. Janda, Novotný M., V. Sitter, náhr. Rajšlová

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *