Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 08.02.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 8. 2. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Kontrola úkolů
  2. Přijímání nových členů
  3. Příprava připařovacích plánů
  4. Příprava členské schůze on line
  5. Kontrola hřebců na připouštěcích stanicích
  6. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:

  1. Prověřit stav budování odchovny u LČR (M + J)
  2. Příprava připařovacích plánů a dat pro kontrolu dědičnosti – viz bod 3.

Ad 2. Přijímání nových členů

Přihlášky podali Josef Hradec, Martin Novotný, Jaroslav Diblíček, Tomáš Olbert.

Josef Hradec nebyl schopen za půl roku poslat kontakt na mailovou adresu přes opakované upozornění. Zřejmě už nemá zájem o členství.

Ostatní byli požádáni o stručnou charakteristiku své činnosti a chovatelských záměrů (Martin Novotný opakovaně) aby mohli být představeni členům svazu pro korespondenční hlasování o přijetí za člena svazu. Předpokládáme, že hlasování o jejich přijetí bude součástí materiálů členské schůze.

Ad 3. Příprava připařovacích plánů

M zpracoval přehled o dosavadních výsledcích hřebců, kteří mají oprávnění k plemenitbě na rok 2021 a tento přehled bude uveřejněn v časopisu Koně 1/2021. Ze současně dostupných dat nelze zpracovat kvalitnější přehled (data jsou stará téměř rok).

V průběhu roku 2021 budeme hledat vhodnější způsob zpracování dat a poskytnutí podrobnějších informací chovatelům (M + J + Ja). Předpokládáme využití lineárního popisu hřebců a jejich dcer, přesnost výsledku však závisí na počtu potomků po jednotlivých hřebcích. Smysluplné je vyhodnocení hřebce, který má alespoň 7 posouzených potomků jak z hlediska zevnějšku, tak z hlediska výkonnosti. Pokud bude MZe schválen návrh nového šlechtitelského programu, mělo by dojít k významnému zpřesnění informací na základě posouzení hříbat pod klisnou.

Ad 4.  Příprava členské schůze on line

Možnost pořádání členské schůze on line (prostřednictvím internetového poskytnutí informací a hlasování k jednotlivým bodům programu) vyplývá ze zákona č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2.

Výbor připravil materiál obsahující zásadní informace o činnosti a hospodaření Svazu včetně návrhu na usnesení a rozešle ho členům na jejich mailové adresy. Členové Svazu budou požádáni o zaslání připomínek a doplňků do 7 dnů. Pak budou připomínky zapracovány do znění materiálů z členské schůze. V případě závažnějších připomínek bude návrh usnesení znovu poslán členům ke schválení.

Konečné znění materiálů členské schůze bude zveřejněno na stránkách Svazu.

Ad 5. Kontrola hřebců na připouštěcích stanicích

Oprávnění ke šlechtění norika má ASCHK a ta delegovala tuto pravomoc na Svaz chovatelů chladnokrevných koní norika a slezského norika, kde odborným orgánem pro šlechtění norických koní je Rada plemenné knihy norika. RPK N tedy odpovídá za šlechtění norických koní a jednotlivé kroky, které s tím souvisí.

RPK N se v letošním roce rozhodla obnovit kontrolu plemenných hřebců na jednotlivých stanicích a zároveň návštěvu stanic spojit s přeměřením a posouzením hřebců. Protože očekáváme, že návrh nového šlechtitelského programu pro norické koně bude MZe schválen, jsou už při posuzování plemenných hřebců brána v úvahu kritéria zařazená do tohoto nového šlechtitelského programu (např. temperament a charakter). Je také zjišťováno 14 tělesných rozměrů a doplněn i slovní popis zevnějšku koně. Předpokládáme, že na základě tohoto měření budou aktualizovány v příštím seznamu hřebců tělesné rozměry, aby odpovídaly současnosti, která je odlišná od rozměrů hřebců ve věku 2,5 roku.

Zatím bylo přeměřeno a posouzeno 10 hřebců a u všech byla zjištěna dobrá úroveň ustájení i výživného a zdravotního stavu a odpovídající péče o hřebce.

Ad 6. Různé

1. RPK SN poslala k vyjádření dotaz chovatele na vhodnost zapuštění klisny norikem či slezským norikem. Obecně platí, že do norické plemenné knihy může být zapsán pouze jedinec narozený z norické klisny po zapuštění hřebcem, který má v době zapuštění klisny oprávnění k připouštění v PK norika. Ostatní případy budou označeny jako „chladnokrevný typ“ koně s kódem 99.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *