Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 12.01.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 12. 1. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Posouzení potřebnosti N hřebců v ZH Písek
 3. Přehled o počtu zapuštěných klisen
 4. Přehled reprodukčně aktivních klisen
 5. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů:

 1. Potisk triček – trvá
 2. Jednání s výstavištěm – odloženo z důvodu Covidu – trvá. ZŽ zatím nemá program na letošní rok – není jasný termín uvolnění zdravotních opatření vlády.
 3. Prověřit umístění hřebců – trvá –bude splněno v lednu 2021
 4. Pastevní odchov klisniček – trvá. S ohledem na malou reakci členů Svazu na internetové informace řešit jiným způsobem v roce 2021
 5. Prověřit stav budování odchovny u LČR (M + J)
 6. Příprava připařovacích plánů a dat pro kontrolu dědičnosti– trvá (M+J+Ja). M získá přístup do databáze ÚEK- splněno 8.1.2021.
 7. Jednání o perspektivě hřebců N v ZH Písek – proběhlo 8. ledna – viz bod 2.

Ad 2. Posouzení potřebnosti N hřebců v ZH Písek

Zápis z jednání zástupců RPK N s vedením ZH Písek

            Na základě výsledku jednání RPK N dne 24. 9. 2020 proběhlo dne 8. 1. 2021 jednání zástupců RPK N (Zasadil, doc. Maršálek) s vedením ZH Písek (Ing. Kratochvíle, Ing. Ptáček).

            Tématem jednání byla další perspektiva a využití norických hřebců v majetku ZH Písek.

            Ing. Ptáček informoval o výsledku připouštění jednotlivých hřebců v sezóně 2020, které jsou následující:

             Hřebec                                               Počet klisen                Stanice

             2704 Gatsby z Ostřetína                     0                                  Písek

             1445 Streit                                          1                                  Písek

             1705 Šumík     inseminace                  7                                  Písek

             2065 Nikon                                        1                                  Vesce

             1227 Nugát     (úhyn červen 2020)    3                                  Zdeslav

             1155 Vespan                                       1                                  Ostřetín

             1706 Scheron                                     1                                  Květná

             964  Schifon                                       0                                  Dolní Hedeč

             2203 Šimon                                        1                                  Líšnice

             2443 Venouš                                      0                                  Krevlický Dvůr

             2318 Wendelín                                   1                                  Krevlický Dvůr

             1334 Direkt                                       18                                Lomnice

Z těchto výsledků je zřejmé, že hřebci jsou velmi málo využíváni. Odpovídající využití je patrné jen u hřebce 1334 Direkt, který byl v letošním roce na stanici v Lomnici u paní Juráňové a 1705 Šumík, který byl zařazen do inseminace.

            Z těchto výsledků je zřejmé, že držení hřebců je při tomto počtu zapuštěných klisen ekonomicky nevýhodné. Zvláště při ustájení v ZH jsou náklady na krmný den vysoké a protože v hlavní činnosti Zemského hřebčince je pouze zajištění plemenitby plemen koní zařazených do živočišných genetických zdrojů (z chladnokrevnýchplemen ČMB a SN), je držení norických hřebců  financováno z ekonomické činnosti hřebčince bez nároku na státní podporu.

            Přesto vedení ZH projevilo ochotu nadále držet 12 norických hřebců a spolupracovat s Radou plemenné knihy norika jak na rozmisťování hřebců na stanice, tak na výběru jejich potomků do odchovny za účelem odchovu dalších plemeníků. Předpokládá se, že v ZH Písek by zůstali nejvýše 2 až 3 hřebci na reprezentaci a pro zajištění přirozené plemenitby popř. inseminace v oblasti a ostatní hřebci by byli na stanicích.

            RPK N považuje za vhodné, aby zájemci o umístění hřebců projevili tento zájem už během letních měsíců (do skončení připouštěcího období), aby mohlo být nejpozději do září rozhodnuto o umístění hřebců na další sezónu.

            Zároveň Rada plemenné knihy N předpokládá, že v nejbližší době navšíví jednotlivé připouštěcí stanice a posoudí zdravotní a kondiční stav norických hřebců a jejich připravenost na připouštěcí období.

                                                           Zapsal: Maršálek

Rozmístění N hřebců v majetku ZH Písek pro rok 2021 je následující:

Jméno hřebceNarozenDržitelStanice
1155 Vespan2004Janda Z.Ostřetín
1334 Direkt2006JuráňováLomnice
1706 Scheron2009MusilKrevlicý Dvůr
2065 Nikon2012BalcárekTerezín
2203 Šimon2013Janda R.Zdeslav
2318 Wendelín2014HradecDolní Jelení
2443 Venouš2015MusilKrevlický Dvůr
2704 Gatsby z Ostřetína2017 Písek – přirozená plemenitba
2799 Streit z Hvozdna2018KrálTvrz Libušín
1705 Šumík2009 Písek – rezerva

            Tajemník ASCHK informoval Radu plemenné knihy N, že ke dni 5. 1. 2021 nepožádalo o obnovení licence 30 majitelů norických hřebců. (V tom jsou zahrnuti i hřebci ZH Písek, kde už byla situace vyřešena, ostatních je tedy 21). RPK N je toho názoru, že obnovení licence pro hřebce je záležitostí jeho majitele a ne všichni hřebci musí mít na příslušný rok licenci k plemenitbě. Počet zapuštěných klisen u některých hřebců ukazuje, že tito hřebci nejsou nezbytní pro rozvoj plemene. Návrh nového Šlechtitelského programu N umožňuje i dodatečné vystavení oprávnění k připouštění (licence) po stanoveném termínu za vyšší poplatek. Pokud je hřebec využit k plemenitbě bez licence na příslušný rok, bude hříbě označeno jako jedinec s neznámým původem a nebude zapsáno do PK.

Ad 3. Přehled o počtu zapuštěných klisen

Počet klisen zapuštěných jednotlivými hřebci N v roce 2020 (odevzdáno 8.1.2021)

 hřebecPřipuštěno klisenDržitel hřebceStanice
11334 Direkt18JuráňováLomnice
22584 Fantom2BambuchVelké Karlovice
32585 Glen5KodadováBulovka
42449 Nanuk1FriemanHostokryje
51837 Neugot z Borčic9KoutnýBorčice
61227 Nugát3Janda T.Zdeslav
72450 Rapan9JedličkováDivišov
81706 Scheron1Květná zahrada z.ú.Květná
91155 Vespan1Janda Z.Ostřetín
102205 Vielto Vulkan XVIII4ProcházkaStojanovice
111152 White Tiger3ProcházkaStojanovice
121273 Zentus Schaunitz11SmolíkBesednice
132583 Wonderful1JedličkováDivišov
142203 Šimon1BednářLíšnice
15729 Dir6Ing. CaltaSukorady
162206 Vivian Vulkan XVIII10CermanJeníkov
172601 Zero vrbický8HradecDolní Jelení
 CELKEM93 

Při kontrole připouštěcích rejstříků na ASCHK 8. 1. 2021 bylo zjištěno, že rejstříky dosud neodevzdali držitelé (majitelé) těchto hřebců a tedy nejsou informace o počtu zapuštěných klisen: 2204 Frigo (Procházka, Stojanovice), 1952 Galvas (Luňák, Hrabětice) 2062 Basango (Blizňák, Hošťálková), 2690 Nugi ze Sukorad (ZH Tlumačov), 2704 Gatsby z Ostřetína (ZH Písek), 1445 Streit (ZH Písek), 1705 Šumík (ZH Písek), 1155 Vespan (ZH Písek), 1438 Nippur zuberský (Pařík, Borovice) 2980 Nick (Hruška, Skuhrov), 2065 Nikon (Žák, Vesce), 2701 Nody (Žák, Vesce), 1732 Sisal (Ledyak, Ohnišťany) 2910 Biskup (Šandor, Květná), 2698 Frodo (Šandor, Květná) 964 Schifon (Boháč, Dolní Hedeč), 2443 Venouš (Musil, Krevlický Dvůr), 2318 Wendelín (Musil, Krevlický Dvůr), 2061 Bertold (Turčín, Václavovice).

Ad 4. Přehled reprodukčně aktivních klisen

            Na základě seznamu norických klisen evidovaných v PK v roce 2019 byl zpracován seznam klisen, které se ohřebily v letech 2013 až 2018. Z celkového počtu 520 klisen v Plemenné knize v roce 2019 se v těchto 6 letech ohřebilo pouze 146. Na základě informací z plemenné knihy on line (odkaz na tuto plemennou knihu je http://norik.plemennakniha.com ) bylo u těchto klisen doplněno ohřebení v letech 2019 a 2020. Tyto údaje ale nemusí být přesné, protože některé informace ještě nejsou do PK doplněny.

            Pokud se měkterá klisna v posledních 6 nebo dokonce 8 letech neohřebila, jsou k tomu důvody buď na straně klisny (zdravotní stav) nebo na straně chovatele (např. ekonomická situace nebo možnosti odchovu hříběte). Můžeme tedy předpokládat, že tyto důvody předtrvávají a kromě výjimečných případů zbývajících 373 klisen už mít hříbě nebude.

            Nepříjemná je skutečnost, že většina reprodukčně aktivních klisen je ve věku 10 až 20 let. Situaci mohou vylepšit mladé, nově zařazené klisny, kterých bylo v roce 2019 zařazeno 14 a v roce 2020 absolvovalo zkoušky výkonnosti 11 norických klisen.

            Z uvedených 146 klisen je 52 takových, které se za uvedenou dobu ohřebily pouze jednou a 46 takových, které se ohřebily dvakrát. Zbývá tedy jen 48 klisen, u kterých můžeme uvažovat o „pravidelné reprodukci“. I tady se ale jedná především o klisny ve vyšším věku. Přehled norických klisen, které v posledních letech měly 4 a více hříbat je uveden v následující tabulce.

Klisny s nejvyšším počtem hříbat

JménoNarozeníOhřebení v roceMajitel
13/918 Cora200308, 09, 11, 12, 15, 17Petr Němec
46/874 Gyra200712, 13, 14, 16,Stanislav Juříček
13/609 Lavanta199909, 12, 17, 20Petr Kápl
26/771 Lucerna200110, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20Vojtěch Tomek
64/848 Melodie201317, 18, 19, 20Zuzana Juráňová
64/619 Moneta200509, 10, 14, 16, 17, 18, 19,Zuzana Juráňová
Neugot z Netolic I-59 Odesa200917, 18, 19, 20Ludmila Hrušková
23/488 Olina200309, 12, 13, 19Josef Peňáz
26/341 Osika200913, 14, 15, 16, 19Josef Červený
Planka-Pamina20039, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,Zuzana Juráňová
Princ Elmar-44 Růžena201116, 17, 18, 19, 20Vojtěch Tomek
11/176 Rona200712, 17, 18, 19Svatava Richtrová
34/769 Sága201015, 16, 17, 18,Eva Zadáková
40/332 Santa199907, 08, 11, 12, 15,František Pfeifer
72/336 Terinka200913, 15, 17, 18, 19, 20,Zuzana Juráňová

            V chovu norických koní je tedy jen 15 klisen, které jsou pravidelně zapouštěny a úspěšně se hřebí, přičemž u některých není perspektiva dlouhodobá (40/332Santa, 13/609 Lavanta). Majitelé klisen by se proto měli v zájmu záchrany plemene snažit zapustit každou vhodnou klisnu.

Ad 5. Různé

            Výstava hospodářských zvířat v Brně se posouvá ze 14. dubna na 26. až 30. června. Pro chovatele koní je to příznivější z hlediska přelínání koní i z hlediska vyššího věku hříbat pod klisnou.

Jeden komentář

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *