Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 14.11.2022, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne  14. 11. 2022 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

  1. Žádost o dotaci na výstavy koní
  2. Výsledky připouštění v roce 2022
  3. Posouzení hřebců v 5 a 7 letech věku
  4. Příprava ročenky 2023
  5. Podpora reprodukce českého norika
  6. Různé

Ad 1. Žádost o dotaci na výstavy koní

            Ing. Uher zpracoval a odeslal vyplněné formuláře na SZIF s vyúčtováním nákladů vynaložených na výstavu norických koní na ZŽ v Č. Budějovicích a v Klatovech při příležitosti 150. výročí Střední zemědělské technické školy. Výbor Svazu mu velmi děkuje za pomoc při zpracování této agendy, která umožňuje alespoň částečně kompenzovat chovatelům náklady vynaložené na přepravu a předvádění koní. Bez této podpory by představení koní českého norika, zvláště na déle trvajících akcích jako je ZŽ, nebylo možné. Seznámení především laické veřejnosti s kvalitou našich koní považujeme za základ zvýšení zájmu o toto plemeno a základní předpoklad pro rozšíření chovu a dosažení jeho ekonomické efektivnosti.

            Celková suma vyplacená Svazem na základě dohod za výstavu Země Živitelka převýšila o 420 Kč příspěvek plánovaný v žádosti na SZIF. Tato částka bude proto součástí nákladů hrazených Svazem. Předpokládáme, že vyplacené prostředky budou ze SZIF zaslány na účet Svazu obdobně jako v minulosti v průběhu května příštího roku.

            V návaznosti na plán činnosti na rok 2023 považuje výbor za vhodné opět požádat o dotační podporu na výstavu ZŽ a na školení plánované dne 25. 3. v Dolním Jelení.

Ad 2. Výsledky připouštění v roce 2022

            Ke dni 11. 11. zpracovala ASCHK pro potřeby Svazu přehled výsledku připouštění jednotlivých hřebců českého norika v letošním roce. K tomuto datu odevzdali majitelé a držitelé hřebců připouštěcí rejstříky pouze pro 17 hřebců z celkového počtu 37 hřebců, kteří mají pro rok 2022 licenci. Celkový počet zapuštěných klisen je podlé této evidence 97, což naznačuje pozitivní trend v reprodukci plemene s ohledem na to, že více než polovina rejstříků dosud nebyla odevzdána na ASCHK. Rada plemenné knihy žádá majitele hřebců o neodkladné odevzdání zbývajících připouštěcích rejstříků. Rejstříky by měly být odevzdány do konce září. Zároveň je vhodné požádat o licenci hřebce na příští připouštěcí období. RPK upozorňuje, že opožděná žádost o licenci je příčinou zvýšení licenčního poplatku za hřebce na dvojnásobek.

Ad 3. Posouzení hřebců v 5 a 7 letech věku

            Počátkem listopadu byli přeměřeni a posouzeni následující hřebci: 2704 Gatsby z Ostřetína, 2698 Frodo, 2701 Noddy, 2949 Nanuk, 2690 Nugi ze Sukorad, 2450 Rapan a 2443 Venouš. Hřebec 2807 Frolík nebyl posouzen z důvodu prodeje do zahraničí. Všichni posouzení hřebci byli v dobrém výživném stavu, obecně velmi dobré bylo hodnocení jejich typu a zevnějšku a společným znakem posouzených hřebců byl velmi dobrý charakter.Výsledky hodnocení jednotlivých hřebců budou uvedeny v ročence 2023.

Ad 4. Příprava ročenky 2023

            Výbor připravil osnovu ročenky Svazu na příští rok. Předpokládáme, že nejvýznamnější částí ročenky bude opět zpracování kontroly dědičnosti vlastností jednotlivých hřebců, které umožní chovatelům udělat si představu o schopnosti jednotlivých hřebců předávat svoje vlastnosti na potomstvo. Rádi bychom ročenku zpracovali do konce roku, aby byla k dispozici pro chovatele českého norika před připouštěcím obdobím roku 2023. Pro členy Svazu by měla být předána na členské schůzi 14. 1. 2023.

Ad 5. Podpora reprodukce českého norika

            ÚEK pošle Svazu seznam hříbat českého norika narozených v letošním roce a zaevidovaných v ÚEK ke dni 15. 11. 2022. Na základě tohoto seznamu bude chovatelům zaslána poměrná část z 250 000 Kč, které poskytly Svazu v letošním roce jako dar Lesy české republiky. Příslušné částky pro jednotlivé chovatele budou vyplaceny do konce listopadu.

Ad 6. Různé

  1. Na počátku listopadu proběhlo přeměření a posouzení chladnokrevných hřebců naskladněných do odchovny hříbat ve Svatoslavi, která je v péči pana Musila. Odchovna je připravována pro uznání jako odchovné zařízení Ministerstvem zemědělství ČR, ke kterému by mohlo dojít v příštím roce.
  2. Uvažované založení odchovny hříbat v Kostelci nad Černými lesy se zatím odkládá. Vývoj závisí na jednání s ředitelem LČR o možnostech podpory při budování odchovny.
  3. Rada plemenné knihy N, po prostudování původu klisny 13/194 Dorka, rozhodla dne 11. listopadu 2022 v souladu s bodem 4 a bodem 10 Šlechtitelského programu plemene český norik o jejím přeřazení do plemenné knihy klisen (PKK).

            Zdůvodnění: Uvedená klisna má v celém rodokmenu uvedeny rakouské norické hřebce a její prababička, jejíž původ není doložen, je v norickém typu s tělesnými        rozměry odpovídajícími současným požadavkům na českého norika.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *