Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 19.12.2022, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne  19.12.2022 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Přihláška k registraci a hodnocení koní
 2. Spolupráce s Ústřední evidencí koní
 3. Informace o jednání s LČR
 4. Příprava ročenky 2023
 5. Příprava členské schůze
 6. Různé

Ad 1. Přihláška k registraci a hodnocení koní

            Jménem Svazu byla podána přihláška na výzvu ASCHK k „Označování, registraci a měření koní“ pro plemeno český norik. Byly odevzdány zároveň jmenovité přihlášky s  požadovanými doklady o kvalifikaci těchto členů svazu: doc. Maršálek, Ing. Rajšlová, Ing. Marchalová, Ing. Matušková.

Ad 2. Spolupráce s Ústřední evidencí koní

            M projednal s Ing. Dvořákovou možnosti elektronického předávání dat do ÚEK. První registrace koně je nutné v listinné podobě předat na ÚEK, ostatní data lze řešit elektronicky. V březnu dohodne M podrobnosti s Ing. Teplým tak, aby zpracování databáze bylo vhodné pro Svaz i pro ÚEK. Zároveň bude řešeno zpracování evidence rodin N, protože při malém rozsahu populace je nutné řešit příbuznost i v rámci rodin.

Ad 3. Informace o jednání s LČR

            M + J jednali s ředitelem lesního a vodního hospodářství LČR Ing.  Jiřím Grodou o možnostech další spolupráce. Na LČR byla 15. 12. předána závěrečná zpráva o vyúčtování daru LČR na podporu reprodukce N koní. Předběžně byly projednány možnosti vzdělávání studentů středních lesnických škol v problematice využití koní při těžbě dřeva a podpora LČR při zajištění pastevního odchovu N hříbat. Podrobnější jednání předpokládáme na počátku roku 2023.

Ad 4. Příprava ročenky 2023

            Textovou část ročenky zpracovává M, AM (Alžběta Matušková) a JR (Jana Rajšlová), fotografickou dokumentaci zajistí HC (Hana Candrová). Dokončení podkladů předpokládáme do konce roku a vytištění v prvních dvou týdnech roku 2023.

Ad 5. Příprava členské schůze

            Členská schůze Svazu proběhne 14. 1. 2023 od 10 hodin v restauraci Pod hradem v Obci Rozkoš u Humpolce s  následujícím programem:

 1. Zahájení, schválení programu a volba komisí – M
 2. Zpráva o činnosti a o stavu členské základny – M
 3. Zpráva o hospodaření – L
 4. Přijímání nových členů – M
 5. Návrh na složení výboru Svazu – volební komise
 6. Diskuse – J
 7. Volba členů výboru Svazu – volební komise
 8. Usnesení a závěr M

Ad 6. Různé

 1. M projednal na MZe stav přípravy Situační a výhledové zprávy z chovu koní a výsledky jarního jednání s ministrem Ing. Zdeňkem Nekulou. Písemné materiály předané panu ministrovi byly opětovně zaslány na MZe včetně rozsáhlejšího materiálu zpracovaného v roce 2021 –  Maršálek, M.: Využití chladnokrevných koní v lesním hospodářství a řešení využití chladnokrevných koní.
 2. Na ASCHK byl 14. 12. odeslán Rozbor plnění šlechtitelského programu plemene český norik za rok 2022 (z 12 plemen vedených pod ASCHK odevzdal Svaz tento materiál jako první). Tento materiál bude součástí ročenky Svazu.
 3. Na počátku roku 2023 předpokládáme jednání s ministrem životního prostředí a generálním ředitelem Vojenských lesů a statků o možnostech uplatnění chladnokrevných  koní v rámci jejich působnosti.
 4. ASCHK nás informovala, že služné a cestovné pro členy komise na výstavě českého norika v Klatovech dne 8. 10.2022 nelze proplatit, protože se nejednalo o výstavu celostátního významu. Výbor proto rozhodl proplatit tyto položky z prostředků Svazu. M projedná s ASCHK  vytvoření pravidel pro stanovení akcí celostátního významu.
 5. Rozmístění N hřebců v majetku ZH v Písku na jednotlivé stanice zůstává stejné, jako v roce 2022. ZH Písek nabízí v roce 2023 na stanici i hřebce 1445 Streit.
 • Výbor Svazu děkuje všem členům Svazu za spolupráci a propagaci českého norika a přeje jim i všem chovatelům českého norika klidné a pohodové vánoční svátky a hodně zdraví a chovatelských úspěchů v roce 2023.

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *