Zápisy z jednání výboru Svazu

Zápis z jednání výboru Svazu, 23.03.2021, Planá

SCHPN – zápis z jednání výboru dne 23. 3. 2021 v Plané

Přítomni: L, J, M,

Program:

 1. Kontrola úkolů
 2. Podnět Ing. Novotného k činnosti SCHPN
 3. Výstava Země Živitelka 2021
 4. Zkoušky výkonnosti klisen
 5. Příprava výstavy hospodářských zvířat v Brně
 6. Nabídka odchovu hříbat
 7. Různé

Ad 1. Kontrola úkolů

 1. Žádost o dar na LČR byla odeslána 11. 3. 2021. Cílem žádosti je podpořit čistokrevná norická hříbata narozená a zaevidovaná v ÚEK do 15. 11. 2021.
 2. Členové výboru Svazu projednali 11. 3. s představitelem Výstaviště Č.B. podmínky průběhu výstavy norických koní v rámci výstavy ZŽ 2021 (viz bod 3). Podrobnosti technického zajištění a finanční podpory budou projednány s Jihočeským chovatelem a SZIF.

Ad  2. Podnět Ing. Novotného k činnosti SCHPN

Ing. Radko Novotný 20. 3. telefonicky připomínkoval (rozporoval) pravidla Svazu při přijímání nových členů. Argumentoval, že Svaz se staví do pozice výběrové organizace pouze pro některé členy a rozděluje chovatele norických koní v ČR. Upozorňoval, že mu volají chovatelé z oblasti východních Čech, že je do Svazu nechceme přijmout, případně že cítí jako osobní urážku požadavek Svazu na stručné představení nově přijímaného člena. Zastává názor, že všichni chovatelů norických koní mají oprávnění být členy našeho Svazu a v opačném případě hrozí nebezpečí, že založí podobný svaz zaměřený na chov norických koní, což by vedlo k rozporům mezi chovateli norických koní, které jsou nežádoucí. Tuto záležitost konzultoval i v prezidentem ASCHK, MVDr. Dražanem s tím, že není v takovém případě jisté, komu by ASCHK jako organizace oprávněná ke šlechtění norického plemene šlechtění tohoto plemene koní svěřila.

Výbor Svazu akceptoval jeho návrh na to, aby v pozvánce na příští členskou schůzi Svazu byla uvedena nabídka pro chovatele norických koní z oblasti ČR, že pokud se chtějí stát členy Svazu chovatelů a přátel norika, mohou se této členské schůze zúčastnit a na místě podat přihlášku do Svazu. Členská schůze pak rozhodne o jejich přijetí nebo nepřijetí za člena Svazu. Výbor zastává názor, že pro další rozvoj Svazu není podstatný počet jeho členů, ale jejich aktivita a ochota podílet se na rozvoji chovu norických koní.  Tomuto cíli musí být podřízeny i zájmy chovatelů, kteří  v chovu norických koní hledají osobní prospěch.

Výbor Svazu v této souvislosti upozorňuje, že podle legislativy EU a následně i ČR mají právo všichni chovatelé příslušného plemene se vyjadřovat ke šlechtitelskému procesu, i když nejsou členy organizace pověřené šlechtěním příslušného plemene. Organizace, která toto pověření od MZe má, je povinna tuto možnost všem chovatelům koní příslušného plemene vytvořit.

Výbor se rozhodl zveřejnit v pozvánce na stránkách Svazu nabídku k účasti na členské schůzi pro chovatele norických koní, kteří členy SCHPN nejsou s tím, že tím nijak nejsou dotčeny platné stanovy a jednací řád SCHPN.

Ad 3. Výstava Země Živitelka 2021 (26 – 31. 8.)

Předběžný návrh bodů programu výstavy norických koní:

 1. Předvedení hřebců na ruce
 2. Předvedení klisen s hříbaty na ruce
 3. Ukázka práce hřebců v zápřeži – jednospřeží a dvojspřeží
 4. Předvedení Sh–arabských klisen na ruce
 5. Ukázka práce koní při přibližování dřeva – klisny v páru a hřebci v jednospřeží
 6. Tandem pod sedlem – klisna a za ní hřebec
 7. Čtverylka Sh–arabských klisen s jezdci v kostýmech
 8. Hřebci v historické zemědělské technice
 9. Čtverylka hřebci a klisny společně
 10. Zápřež klisen s hříbaty u nohy
 11. Společná čtverylka N + Sh-a

V průběhu předvádění stručný komentář k historii norických, popř. Sh-a koní a samostatně k jednotlivým předváděním koním včetně původu a výsledků chovu.

Při předvádění na ruce komentář ke šlechtitelskému programu a k hodnocení koní.

Při práci v zápřeži komentář ke zkouškám výkonnosti

Při ukázce práce v lese komentář k soutěžím chladnokrevných koní

Předpokládáme, že předvádění dospělí koně budou schopni se zúčastnit i ukázky v zápřeži či pod sedlem. Aktivní účastnící výstavy dostanou příspěvek na dopravu koní.

Zájemci o předvedení svých koní v rámci programu se mohou hlásit na adrese marsalekck@seznam.cz s uvedením informace o předváděných koních a v jakém z plánovaných či dalších bodů programu se mohou prezentovat.

Ad 4. Zkoušky výkonnosti klisen

Po jednání s tajemníkem ASCHK a s panem Tomášem Jandou byl sjednocen termín zkoušek výkonnosti klisen pouze na termín 30. 7. 2021 v HZ Písek. Zároveň se uskuteční svod chladnokrevných klisen a svod a přehlídka chladnokrevných hříbat pod klisnou.

T. Janda a J. Zasadil upozorní majitele tříletých klisen na termín svodu a zkoušek výkonnosti.

Ad 5. Příprava výstavy hospodářských zvířat v Brně (26 – 30.6.)

Zájemci o předvedení svých koní se mohou hlásit na adrese marsalekck@seznam.cz s uvedením informace o předváděných koních a v jakém z bodů programu se mohou prezentovat.

Zájemce o účast na výstavě upozorňujeme na tiskovou zprávu zveřejněnou na stránkách Svazu, která se týká nutnosti vakcinace proti EHV 1.

Tyto podmínky budou platit i pro výstavu v Písku a Českých Budějovicích.

Ad 6. Nabídka odchovu hříbat

Na základě požadavku výboru Svazu vznikla nabídka odchovu chladnokrevných hříbat v oblasti Javorné, okres Klatovy. Obec Javorná se nachází na silnici z Klatov na Železnou Rudu v nadmořské výšce zhruba 840 m. Dostatečná rozloha pastvin vytváří podmínky pro možnosti odchovu hřebců i klisen do věku dvou let, kdy předpokládáme jejich přemístění do výcvikového zařízení, v němž by probíhala příprava na zkoušky výkonnosti a následně i zkoušky výkonnosti. S ohledem na nadmořskou výšku oblasti je vhodné zejména pro norická hříbata.

Kontaktní adresa: Marcela Garguláková, Javorná 3. 33901 Klatovy, tel: 723971568,  376391121.

Odchov se předpokládá jako smluvní odchov za úplatu s tím, že hříbě zůstává v majetku chovatele a chovatel platí dohodnuté náklady na ustájení a ošetřování.

Ad 7. Různé

1. Evidence a označování hříbat – Kontrolní komise ASCHK rozporovala výsledek výběrového řízení realizovaného prezidentem ASCHK MVDr. Dražanem a dvěma víceprezidenty, Ing. Klosem a Ing. Sitterem a uložila ASCHK obnovit smlouvu na označování koní se stejnými subjekty jako v roce 2020. Lze proto očekávat, že bude pokračovat spolupráce ASCHK s firmou Equiservis konzulent, s.r.o.

2. Daňové přiznání SCHPN bylo podáno na Finanční úřad v Č. Budějovicích 22. 3. 2021

7 komentáře

 • Míra

  Zdravím, chci se jako člen spolku vyjádřit k bodu 2) : Nevím z jakého titulu se p. ing. Novotný vyjadřuje, kritizuje,

  (rozporuje) činnost spolku, jehož není členem. Přijímání nových členů je jasně dáno stanovami a tyto mají oporu v ustanovení § 233 odst. 1,2,3 Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Právo spolku (ČS) je přijímat nové členy. Jsou spolky, které prostě nové členy nepřijímají, nebo přijímají na zkušební dobu apod. . Nevím, proč se chovatelé noriku obracejí na pana ing. a ne na výbor spolku, který přihlášky eviduje. To, že když někdo někam chce vstoupit, a má se představit není ponižující, ale základní pravidlo zdvořilosti ( viz stanovy). A je pak na členech jestli někoho přijmou za člena, či nikoliv. Já na příklad bych v případě pana ing. hlasoval proti jeho přijetí a mohu sdělit i důvody: 1. V roce 2004 “zakládal” spolek chovatelů
  noriků a  za tím účelem vybíral peníze. Spolek nezaložil, peníze nevrátil.
  2. O rok později byl jako člen RPK N přítomen tomu, kdy se noričtí hřebci přepisovali do PK  SN, což byla zásadní a likvidační rána pro chov noriků. Chovatelé noriků, mezi které jsem v té době patřil, neměli šanci se k tomu vyjádřit.
  Na závěr chci podpořit činnost výboru, neboť si myslím, že postupují naprosto správně, demokraticky a v souladu s legislativou a zájmem spolku, potažmo cílem chovu norických koní.
  Holeček Vladimír

 • Jitka

  Dobrý den, velmi děkuji výboru svazu chovatelů a přátel NORIKA za perfektní aktivní činnost i v této těžké době. Ovšem k bodu č.2 a to zejména k telefonátu pana R,Novotného mám výhrady. Pokud vím pan Novotný je v radě PK ve SCHCHK a poslední roky tento svaz má členské schůze a plesy v Klokočově. Proto velmi vítám že vznikl pro naší oblast tento SCHPN. Vždyt právě Noriků je nejvíc zde. Divím se chovatelům z Čech že volají p. Novotnému když chtějí do SCHPN ve kterém p. Novotný není členem. Věřím že tito zájemci o členství si podají řádnou přihlášku a stanou se řádnými členy. Je pravdou že tento spolek se založil aby se pozvedl chov NORIKA na patřičnou úrověn respektive aby NORIK povstal jako ,,fénix z popela” do kterého jej dostal mimo jiné i dotační slezský norik.

  • Pavel

   Zdravím všechny chovatele a přátele norika. Chtěl bych poděkovat celému výboru za důležité informace, které poskytují nám chovatelům.
   Také reaguji na výroky Ing. Radko Novotného a vůbec nechápu, o co mu jde a jaký má zájem na chovu norika. Pokud já vím z dostupných informací, tak Ing. Novotný koně hlavně překupuje a on sám chovatelem není. V roce 2005 25.8. byl na jednání jako člen RPK ve Slatiňanech, kde se ze dne na den převedlo 31 norických hřebců do plemenné knihy slezských noriků, což bylo pro norika opravdu likvidační.
   Tak nevím, jestli vůbec má zájem na zkvalitnění chovu norika, když není “dotován” jako slezský norik, protože to je jeden z důvodů, proč je norik na ústupu.
   Dále pak proč chovatelé z východních Čech telefonicky oslovují Ing. Novotného a nekomunikují přímo se Svazem přátel norika, kde po řádném projednání všech členů svazu budou přijati nebo ne – to už záleží na členech celého svazu.
   Pavel Rittich

   AŤ NÁM NORICI JDOU!!!

  • Lída

   V zájmu objektivity a spravedlnosti neopomíjejte skutečnost, že u tzv. přepisu norických plemeníků do slezských noriků byl přítomen i místopředseda svazu Jiří Zasadil ( viz zápis z jednání zde http://www.aschk.cz/svazy/slezsky-noricky-kun/ – s datem, které uvádíte).
   Ve smyslu nevyčítat jednomu člověku něco, o čem u druhého “taktně” pomlčíte.

   • Pavel

    To nám je samozřejmě známo, že tam p. Zasadil a dalších šestnáct lidí bylo. Ale jeho zájem není poškozovat a vyhrožovat,jako v případě telefonického rozhovoru Ing. Novotného.

    • Lída

     Fajn, pak samozřejmě nedává smysl to u jednoho zmiňovat jako nějaký mínusový bod, pokud u druhého je to v pořádku. Bez ohledu na to, co kdo z nich říká a jak se chová po 15 letech. Trochu férovosti by neškodilo.

     • Míra

      Vážená paní Lído. Shora uvedené příspěvky jsou reakcí na bod č.  2. jednání výboru našeho spolku. Pokud je řeč o spravedlonosti a objektivitě měla jste teda i vy uvést další jména, když je znáte a nejen pana Zasadila. Ale o tomhle to přece vůbec není. Je to o tom, že sotva začal náš spolek aktivně pracovat ve prospěch norického koně, najde se někdo, kdo začne, podrývat, vyhrožovat apod. Tak např. já osobně nevím o tom, že by spolek někoho kdo si podal řádnou žádost, nepřijal, ač na to právo hlasováním je. Chtěl bych spíš na celou “koňáckou” veřejnost apelovat a požádat o jedno: “Když nás nechcete podpořit a pomoci při záchraně norického koně, nechte nás alespoň v klidu pracovat.
      Holeček Vladimír

Zanechat Odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *